Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Informacje ogólne

Działalność Samorządu koncentruje się wokół zadań, takich jak: wyłonienie przedstawicielstwa poszczególnych kierunków do organu samorządu, uczestnictwo w opracowywaniu przepisów wewnętrznych Uczelni (regulamin Samorządu, zasady przyznawania pomocy materialnej), wypracowywanie form kontaktów, współpraca z władzami Uczelni i in.

Samorząd aktywnie angażuje się w życie Uczelni. Uczestniczy w pracach Senatu, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej oraz Komisji Stypendialnej, bierze udział w szkoleniach i  współpracuje z instytucjami i organizacjami. Ponadto bierze udział w akcjach charytatywnych i organizuje imprezy rozrywkowe. Samorząd Studencki angażuje się także w proces rekrutacji na studia, udzielając informacji w specjalnie zorganizowanych do tego celu punktach dla kandydatów na pierwszy rok studiów.

Czym zajmuje się Samorząd?

* Broni spraw studentów.
* Uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw PWSZ w Płocku, biorąc aktywny udział w zebraniach z władzami Uczelni oraz w posiedzeniach Senatu.
* Opiniuje projekty decyzji organów PWSZ w Płocku w sprawach związanych z organizacją i regulaminem studiów.
* Wybiera przedstawicieli do Senatu Uczelni.
* Wspiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy studenckie.
* Kreuje życie studenckie Uczelni.
* Działa na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności studentów PWSZ.
* Promuje na zewnątrz studentów i absolwentów.
* Przekazuje informacje w zakresie planów naukowo-dydaktycznych Uczelni, projektów i posunięć Samorządu oraz odnośnie bieżących spraw środowiska akademickiego.
* Współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach rozdziału stypendiów i nagród.
* Współdecyduje z organami Uczelni w sprawach podziału funduszy przeznaczonych na cele studenckie.

Codziennie w godzinach dyżurów przyjmujemy wszelkie propozycje braci studenckiej, wnioski, a także skargi dotyczące funkcjonowania naszej Uczelni.