Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Rekrutacja krok po kroku

 

Rekrutacja:

Rekrutacja trwa od 27 sierpnia do 14 września 2018 r.Informacje o rekrutacji:
Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki
Plac Dąbrowskiego 2, pokój B 113
09-402 Płock
tel. 24 366 54 01
e-mail: dss@pwszplock.plKrok 1
Sprawdź ofertę dydaktyczną i wybierz kierunek studiów*.
Następnie zapoznaj się z dostępnymi specjalnościami kształcenia w ramach poszczególnych kierunków.

- kierunki i specjalności

*Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów.

Krok 2
Zgłoś się do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki po druk skierowania na badania lekarskie kandydata do PWSZ w Płocku.

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki
Plac Dąbrowskiego 2, pokój B 113 (I piętro)
09-402 Płock
Krok 3
Zarejestruj się na stronie internetowej www.rekrutacja.pwszplock.pl

Przygotuj do zamieszczenia swoją aktualną fotografię w wersji cyfrowej (zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

System poprowadzi Cię krok po kroku. Po dokonaniu rejestracji wydrukuj odpowiedni formularz.

Zapamiętaj swój numer identyfikacyjny kandydata, zamieszczony w prawym dolnym rogu formularza. Numer ten umożliwi późniejszą identyfikację na liście przyjętych/nieprzyjętych na studia.
Krok 4
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe Uczelni:

PKO BP SA 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077
Krok 5
Przygotuj wymagane dokumenty (wykaz zamieszczony poniżej) i przynieś je do 14 września 2018 roku do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki (Plac Dąbrowskiego 2, pokój B 113) w papierowej teczce, opisanej wg wzoru:
- imię i nazwisko
- kierunek
- tryb studiów: stacjonarne/ niestacjonarne
- stopień studiów: pierwszego stopnia/ drugiego stopnia.
Wykaz dokumentów:

Na studia I stopnia

- ankieta osobowa (formularz należy wydrukować po dokonaniu rejestracji internetowej),

- kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

- oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu (dotyczy kandydatów, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych),

- oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania - wykaz jednostek przeprowadzających badania znajduje się na tej stronie,

- kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu),

- 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- zdjęcie w wersji elektronicznej (na płycie CD),

- deklaracja wyboru specjalności kształcenia - w przypadku Filologia (pobierz druk),

- pełnomocnictwo (pobierz druk).

Na studia II stopnia

- ankieta osobowa (formularz należy wydrukować po dokonaniu rejestracji internetowej),

- kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),

- kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach w których był on wydawany,

- zaświadczenie z ukończonej Uczelni, z wyliczoną średnią z toku studiów (do dwóch miejsc po przecinku)

- oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania - wykaz jednostek przeprowadzających badania znajduje się na tej stronie,

- kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),

- 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- zdjęcie w wersji elektronicznej (na płycie CD),

- deklaracja wyboru specjalności kształcenia - w przypadku kierunku Pedagogika i Filologia (pobierz druk),

- pełnomocnictwo (pobierz druk).Uwaga!

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż Pedagogika/Ekonomia, mogą być zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału. Przedmioty/ moduły do uzupełnienia zostaną określone indywidualnie po rozpoczęciu studiów.


Krok 6
Czekaj na decyzję o przyjęciu na studia (list polecony).

Dokumenty dotyczące rekrutacji

Uchwała w sprawie określania zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała w sprawie zmian w warunkach i trybie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku 2019/2020

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku 2019/2020

Uchwała w sprawie warunkach i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku 2019/2020

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku 2019/2020

Uchwała w sprawie zmian w warunkach i trybie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku 2017/2018

Załącznik do uchwały - WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2017/2018

Uchwała w sprawie warunków i trybów rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku 2018/2019

Załącznik do uchwały - WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 11/2018 w sprawie zmian w warunkach i trybie rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

Załącznik do Uchwały nr 11/2018

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia kierunków kształcenia objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2018/2019

Instrukcja dotycząca potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku